Επί της πλατείας της Αγίας Κυριακής μετεπαναστατικώς διεμορφώθη και προβάλει σύγχρονη έκφρασις μνήμης και ζωής. Ανδριάς Γρηγορίου Ε΄, ναός της πολιούχου(1834) και αρχικά δύο παράπλευρα διδακτήρια, Δημοτικό εξατάξιο και Ελληνικό τριτάξιο, με μία μεγάλη στρογγυλή αίθουσα Βιβλιοθήκης. Το 1934 τα δύο διδακτήρια ενώθηκαν μ’ έξοδα του Κληροδοτήματος Μακρή, μία αίθουσα του Ελληνικού Σχολείου παρέλαβε το Δημοτικό σχολείο και δύο η Βιβλιοθήκη, για να οργανωθή – χωριστά η πλαγία είσοδος- , αφού το Ελληνικό σχολείο είχε καταργηθή.

Δ ι δ ά σ κ α λ ο ι   κ α ι   μ α θ ή μ α τ α αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για τους πολλούς τίτλους της Σχολής της Δημητσάνας ως κύριοι μοχλοί για την καθόλου δικαίωσι της αποστολής της.

Προ της λήξεως του 17ου αιώνος εσημειωνόταν πνευματική ανάπτυξις στην υπόδουλη Ελλάδα και σε πολλά κέντρα είχαν ιδρυθή Ελληνικά Σχολεία, που τελούσαν υπό την αιγίδα της Εκκλησίας.

Ένα εκπληκτικό πλήθος διδασκάλων, μοναχών, αρχιερέων και πατριαρχών από την μονή του Φιλοσόφου καθ΄ όλην την διάρκεια της δουλείας και υπό τους Τούρκους και υπό τους Ενετούς, ένα πλήθος διεσπαρμένο στην Ανατολή και στην ενδοχώρα, αποτελεί την κυριώτερη μαρτυρία, ότι σε αυτό το μεγάλο μοναστήρι υπήρχε φυτώριο παιδευτικό, του οποίου δεν παρακολουθούμε με λεπτομέρειες και από κοντά την φύση, σύσταση, λειτουργία και μορφή και οργάνωση.

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι εκδόσεις τις βιβλιοθήκης Δημητσάνας.

H Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας διοικείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο. Το Εφορευτικό Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραπλήρωμα απαραίτητο της Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας και άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτήν από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της υπήρξε η Βιβλιοθήκη της. Χειρόγραφοι κώδικες ποικίλου περιεχομένου, αρχαίοι συγγραφείς, πατερικά κείμενα, ερμηνευτικά βιβλία επ’ αυτών, λεξικά, ανθολογίες κ.ά. έντυπα βιβλία παλαιών δυσεύρετων εκδόσεων και αρχέτυπα αφότου ανακαλύφθηκε η τυπογραφία απετέλεσαν εξαρχής τον πλούτον της Βιβλιοθήκης.