ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΑ

ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΑ   Α΄ ΤΟΜΟΣ - 1972

ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΑ   Β΄ ΤΟΜΟΣ - 1978

ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΑ   Γ΄ ΤΟΜΟΣ - 1999

ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΑ   Δ΄ ΤΟΜΟΣ - 2007

ΜΕΛΕΤΕΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΠΟΥ ΑΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.  ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ  ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. 

Αίτημα Ενδιαφέροντος Ερευνητή